Medic-Psico-Social

Atenció terapèutica mèdic-psico-social a persones traumatitzades per diferents tipus de violacions dels Drets Humans.

Associació EXIL

 

L’Associació EXIL és l’entitat membre de la Xarxa que presta atenció terapèutica mèdica-psico-social a persones que han patit diferents tipus de violacions dels Drets Humans com la tortura, la persecució, la guerra, l’exili o la violència masclista. Des del Centre EXIL es realitza un acompanyament psicològic, psiquiàtric i social d’aquestes persones seguint un model terapèutic interdisciplinar, integral, sistèmic i aplicat a través de pràctiques de xarxes.

El model d’intervenció de l’Associació EXIL es basa en:

N

La intervenció psicológica

amb sessions individuals, grupals, d’art teràpia, etc.

N

La intervenció mèdica psiquiátrica

quan és necessària i també derivant casos als professionals de la xarxa pública.

N

La intervenció social

basada en la reestructuració de la quotidianitat, l’assessorament i acompanyament social, la satisfacció de les seves mancances relacionals i, en cas que sigui necessària, la interlocució amb altres serveis especialitzats.

N

El treball comunitari i en xarxa

amb l’objectiu de combatre l’aïllament social i promoure el coneixement de l’entorn, el treball amb les famílies i la derivació a d’altres professionals i entitats.

Respecte als programes especialitzats per a persones sol·licitants d’asil i refugiades, l’Associació EXIL disposa d’un programa de reparació mèdic-psico-social per a víctimes de violacions de drets humans i totura -inclosos els seus familiars-, així com de programes de suport psicològic per a Defensors de Drets Humans en risc.

Finalment, l’Associació EXIL també desenvolupa, conjuntament amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, el Projecte INTEGRA on s’ofereix atenció integral psicològica, jurídica, psiquiàtrica, social, laboral, formativa i, en determinats casos, residencial a les víctimes de tortura, desprotecció jurídica i vulnerabilitat social, amb sessions de teràpia no verbal (art-teràpia i somato-teràpia).

 

Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)

 

L’Associació ACATHI ofereix a les persones immigrants i sol·licitants de protecció internacional gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, un servei que garantitzi l’adequada atenció a les necessitats emocionals o de suport emocional relacionades amb les seves experiències vitals, discriminació o desplaçament des d’una perspectiva que inclogui el treball holístic, englobant els aspectes de la seva identitat i la seguretat en la seva expressió. S’aborda des de perspectives individuals, de parella i grupals.

Amb aquest objectiu ACATHI compta amb una xarxa d’entitats i institucions amb les que col·labora per tal d’aconseguir l’autonomia personal d’aquestes persones.