FacebookTwitterGoogle+

 

En el marc de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Xarxa Asil.cat presenta un conjunt de propostes per garantir l’accés a drets de les persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya

Barcelona, 19 de juny del 2017.

En el marc de l’Intergrup per a la protecció dels refugiats a Catalunya, constituït el 13 de desembre del 2016, la Xarxa Asil.cat ha elaborat un conjunt de recomanacions orientades a millorar el sistema d’acollida i inclusió de persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya dins del marc competencial actual. La participació d’Asil.cat en aquest Intergrup parlamentari té per objectiu contribuir a la millora de les condicions d’acollida i inclusió de les persones amb necessitats de protecció internacional dins el marc d’actuació de la Generalitat de Catalunya, així com dins del marc competencial municipal.

Des d’Asil.cat, considerem que cal prestar una especial atenció al col·lectiu de persones que han patit desplaçament forçat, persecucions i/o greus violacions de drets humans que resideixen a Catalunya, per generar polítiques d’acollida i d’inclusió orientades a les especificitats del col·lectiu. Per aquest motiu:
– Valorem positivament l’impuls del nou Pla de Ciutadania i de les Migracions (PCM) per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, en concret, el seu Eix 3 relatiu a l’acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya.
– Considerem indispensable respectar la vigència del Pla de Protecció Internacional a Catalunya – PPIC (2014-2017), aprovat en Acord de Govern per la Generalitat de Catalunya, i que fou elaborat en col·laboració amb les entitats especialitzades del sector. Des de la xarxa Asil.cat considerem aquest Pla, el període de vigència del qual finalitza el 2017 sense que tinguem constància de la voluntat de renovar-lo, un pilar oblidat de la Política de Refugi a Catalunya.
– Manifestem la necessitat que el Govern de Catalunya dissenyi i desenvolupi una política i estructures centrades en la defensa i la garantia dels drets humans i creiem que la renovació del Pla de Protecció Internacional a Catalunya permetria comptar amb un instrument que coordini, vetlli i doni coherència al conjunt de polítiques i actuacions que s’implementen des de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció internacional, així com per part d’altres actors rellevants de l’Administració pública catalana com són les Diputacions, els municipis i altres ens públics.
En base a l’anterior, les propostes d’Asil.cat per a la millora de l’acollida de persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya presentades a l’Intergrup s’han estructurat des d’una perspectiva d’accés a drets:
– El dret a la salut – Amb propostes orientades a millorar l’accés al sistema de salut de les persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya, posant el focus en l’accés a serveis residencials de salut mental especialitzats.
– El dret a la protecció de la infància – Partint del fet que l’acollida de menors no acompanyats sol·licitants de protecció internacional és competència pròpia de la Generalitat de Catalunya, s’han plantejat propostes per millorar la situació d’aquests menors, així com la dels menors sol·licitants de protecció internacional que arriben acompanyats per les seves famílies.
– El dret a la inserció social – Presentant propostes per la millora en l’accés a drets de les persones amb necessitats de protecció internacional a Catalunya, com el dret a l’educació i la formació,
l’accés al mercat de treball, l’accés a l’habitatge o l’accés a d’altres drets socials, imprescindible per al seu procés d’inclusió.
– El dret a la seguretat – Plantejant un conjunt de mesures orientades a evitar la discriminació del col·lectiu, la seva revictimització, així com tots els elements que puguin provocar la seva exclusió social.

En cadascun dels quatre eixos temàtics plantejats s’hi ha tractat de manera transversal la situació dels col·lectius específics amb qui treballen les entitats membres d’Asil.cat, com són les persones LGBTI o les persones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació, entre d’altres.

Les entitats membres de la Xarxa Asil.cat esperem que la nostra participació en l’Intergrup es tradueixi en la implementació de millores en l’acollida i l’inserció de les persones amb necessitats de protecció internacional i en el desenvolupament d’una política pública de protecció internacional de caràcter estable a Catalunya.

Les entitats signants d’aquesta nota de premsa són: Accem, ACATHI, Associació Exil, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació ACSAR, PEN Català, SICAR cat – Adoratrius.
Sobre Asil.Cat – www.asil.cat. Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. El nostre objectiu és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i de sensibilització.

La Xarxa Asil.cat està integrada per:
• Membres de ple dret: Accem, ACATHI, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Associació Exil, Fundació ACSAR, el PEN Català i SICAR cat – Adoratrius.
• Membres observadors: Comitè Català de l’ACNUR i Creu Roja – Catalunya.
Contactes Premsa
Pere Serra – T. 931 931 353; asil@asil.cat

Pascale Coissard – T. 656 405 100; pascale.coissard@ccar-cear.org