FacebookTwitterGoogle+

Comunicat de la xarxa Asil.Cat

Sobre la manca de compromís polític de l’Estat espanyol en matèria d’acollida de persones refugiades i la necessitat que la Generalitat de Catalunya assumeixi els compromisos adquirits en el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat recentment.

Barcelona, 22 de juliol del 2015.

Les entitats sotasignats, totes elles membres de la xarxa Asil.Cat, lamenten la manca de compromís polític que manifestaren abans d’ahir a Brussel·les alguns líders de la UE, entre els quals el de l’Estat espanyol, a l’hora de pactar el repartiment entre els Estats membres de 40.000 persones sol·licitants de protecció internacional, arribades a les costes d’Itàlia i Grècia des de mitjans d’abril.

La tendència a la baixa en l’acollida de persones refugiades per part d’Estats membres com Espanya suposa que vora 7.000 refugiats d’aquest contingent no tinguin on acollir-se. Tenint en compte que en el que portem d’any han arribat més de 150.000 persones refugiades i migrants per via marítima principalment a Grècia, creiem necessari implementar un sistema de reubicació permanent.

Segons els criteris demogràfics i econòmics que va establir la Comissió Europea, Espanya hauria d’acollir durant els propers dos anys 4.288 sol·licitants de protecció internacional i 1.549 persones refugiades en tercers països mitjançant programes de reassentament, un total de 5.837 persones. No obstant, durant la reunió d’ahir dels ministres d’Interior a Brussel·les, l’Estat espanyol va rebutjar la proposta i es va comprometre a acceptar únicament 1.300 sol·licitants de protecció i a reassentar 1.449 persones amb l’estatut de refugiat a tercers països, un total de 2.749, menys de la meitat del proposat per la Comissió Europea.

Cal tenir en compte però que, durant el primer semestre del 2015, segons el Ministeri d’Interior, l’Estat espanyol ja ha superat el total de sol·licituds de protecció internacional rebudes al 2014, que van ser 5.947. De moment, se n’han comptabilitzat més de 6.000 i s’augura que seguiran augmentant al llarg dels propers mesos fins al punt de superar les del 2007, que en foren 7.664, fins ara el nombre més alt de la darrera dècada. Malgrat aquestes xifres, Espanya tan sols ofereix 900 places d’acollida a aquestes persones i, en el cas concret de Catalunya, en l’actualitat en són 28.

És per tot això que algunes de les entitats membres de la xarxa Asil.Cat, que aglutina organitzacions que defensen el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit el desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans, RECLAMEM:

– Que l’Estat espanyol es responsabilitzi de la quota que li correspon en l’acollida de persones refugiades en base a la proposta de la Comissió Europea.

– Que la Generalitat de Catalunya tingui un paper actiu oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d’asil i persones refugiades reassentades i que exigeixi al Govern espanyol que accepti la proposta plantejada per la Comissió Europea i reconsideri el seu compromís.

 • –  Que davant l’entrada en vigor de la Directiva Europea sobre normes d’acollida dels sol·licitants de protecció internacional, la Generalitat de Catalunya assumeixi el compromís inequívoc d’establir mecanismes que permetin complir de forma urgent amb les normes sobre les condicions d’acollida i que vinculen els estats membres respecte a les persones que han sol·licitat protecció internacional. Aquesta Directiva forma part del Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA), l’objectiu del qual és harmonitzar les polítiques d’asil dels 28 Estats de la Unió.
 • –  Que des de Catalunya, que compta des del 2014 amb un instrument específic per a la millora en l’atenció a les persones reassentades i /o sol·licitants de protecció internacional com és el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, es faciliti molt més l’acollida a través de:

– El disseny d’un model d’intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i eficient l’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional en coresponsabilitat amb les entitats especialitzades.

– L’augment del nombre de places d’acollida disponibles ja que, actualment, Catalunya només disposa de 28 places davant d’una xifra creixent de sol·licitants de protecció internacional ja sigui:

– –

Facilitant l’accés al parc d’habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Augmentant la col·laboració i participació del món local a través de l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya.

Incrementant la pressió política i institucional del Departament de Benestar i Família a través de la seva participació en la subcomissió en matèria d’Immigració i Treball d’Estrangers de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat per exigir, amb més fermesa, la garantia dels drets que emparen a les persones sol·licitants d’asil, refugiades i reassentades al nostre país.

– Accelerant la coordinació dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Comissió Interdepertamental d’Immigració, per a garantir una millor acollida i atenció social d’aquest col·lectiu, matèria que es competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

 • –  La recuperació i l’impuls amb decisió de les polítiques de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària per a la prevenció i mitigació dels efectes del desplaçament forçat en els països d’origen/emissors, així com de trànsit de les persones afectades per aquest fenomen.
 • –  Donar suport i realitzar campanyes de sensibilització i d’educació en valors amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un ‘país refugi’, on l’eslògan #somrefugi reflecteixi la lluita contra el creixent rebuig al dret fonamental de l’asil.

  Les entitats signants d’aquest comunicat són: ACATHI, CCAR, Fundació ACSAR, PEN Català, Sicar Cat – Adoratrius

  Sobre Asil.Cat – www.asil.cat

  Som un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans. El nostre objectiu és millorar les capacitats d’acollida de la societat catalana de les persones sol·licitants de protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, persones denegades de la protecció internacional, a través del reconeixement dels seus drets a través de la realització d’activitats d’assistència, atenció, incidència, formació i de sensibilització.

La xarxa Asil.Cat està integrada per:

 • Membres de ple dret: ACCEM, ACATHI, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Centre

  Exil Fundació ACSAR, el PEN Català i SICAR cat-Adoratrius.

 • Membres observadors: Comitè Català de l’ACNUR

  Contacte Mitjans

  Pascale Coissard (CCAR) T. 93 301 25 39; pascale.coissard@cear.es